NyE logo

Fizika Csoport

A tanszék (később csoport) története

A Fizika Tanszék – az akkori nyíregyházi Tanárképző Főiskolán – 1966-ban kezdte meg működését két főállású oktatóval. Ebben az évben nyert felvételt nappali tagozatos képzési formára az első évfolyam. Az ő oktatásuk mellett az ún. kombinált képzés keretében korábban felvételt nyert matematika-fizika szakos, leendő általános iskolai tanárok tanítása, iskolai gyakorlataik megszervezése is feladatként jelentkezett. (A kombinált képzés négy éves szakpáros tanárképzést jelentett, melynek első két évét, azaz az egyik szakhoz kapcsolódó tanulmányokat nappali, míg a másik szak követelményeit levelező tagozaton teljesítették a hallgatók.) A tanszék a főiskola Sóstói u. 2/A. sz. alatti udvari épületében kapott cserépkályha fűtésű oktatói szobákat, 3 db laboratóriumi- és 2 db szertárhelyiséget. Ez utóbbiak eszközellátottsága néhány szekrényben elférő, egy középiskolai szertár felszereltségét meg nem haladó mértékű volt.

Az 1967-74 közötti időszak a tanszék életében a jelentős extenzív fejlődés időszaka volt. Hét új kolléga érkezett, s így az oktatói gárda – egy fő időközbeni távozásával – fokozatosan 8 főre bővült. Kidolgozásra kerültek az egyes stúdiumok oktatási dokumentumai, fokozatosan berendezésre és felműszerezésre kerültek a tantárgyspecifikusan tervezett hallgatói laboratóriumok. Az eszköz- és műszerellátottság javításában a mai napig hatóan fontos volt az a minisztériumi beruházás, melynek keretében 1970-ben a tanszékre került a világszínvonalú Norstedts gyártmányú, 15 db szekrényt megtöltő eszközkészlet. Az oktatási infrastruktúra terén ugrásszerű előrelépést jelentett, hogy az 1971-72-es tanévet a főiskola új, oktatási célra tervezett tanulmányi épületében kezdhettük meg. Ebben 6 db hallgatói és 3 db kutatói laboratórium, tanszéki műhely, könyvtár, szemináriumi terem, 100 fős előadó terem és 3 db szertár-előkészítő helyiség biztosított lehetőséget a színvonalas oktatásra. A személyi állományt 1 fő adminisztrátor és 2 fő technikus-műszerész tette teljessé.

A tanszék "küldetése" továbbra is a kétszakos általános iskolai tanárképzés, amely ebben az időintervallumban 40-60 fős évfolyamok oktatásában realizálódott. Az oktatói gárda időközben fokozatosan lépett be a hazai tudományos közéletbe (publikációk, tudományos üléseken való részvétel, OTDK eredmények, doktori cselekmények révén), s kutatások indultak mind szakmódszertani, mind – elsősorban a KLTE és az ATOMKI segítségével – szakmai témákban. Országosan is elismert, meghatározó szerepet vállalt a tanszéki oktatógárda a Marx György professzor vezette kísérletben, melynek keretében kimunkálásra és kipróbálásra került az általános iskola első négy osztályában tanítandó Természetismeret tantárgy tartalma, s a hasonló elnevezésű, a tanítóképzőkben oktatott tantárgy.

Az elkövetkező mintegy 20 évben (1974-94) az immár Bessenyei György Tanárképző Főiskola Fizika Tanszéke történetének első intenzív szakaszát éli. A laboratóriumok felszerelése korszerűsödik (FEFA, TEMPUS, KOMA pályázatok), a képzési kínálat bővül. A jelentkezők a klasszikusnak számító matematikán túl, a technikát, a számítástechnikát, a kémiát, a biológiát, sőt a testnevelést és a németet is választhatják szakpárként a fizika mellé. E választékbővülés ellenére – leképezve az országos tendenciát – az évfolyamlétszámok nem érik el a korábbi értékeket. A Hatvani István Fizika Tudományos Diákkör tagjai számos, jelentős helyezést érnek el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák szakmai, ill. szakmódszertani szekcióiban (összesen 19 db országos I-II-III. helyezés és különdíj). A tanszéki szakmai tudományos munka megerősödését jelzi a két új oktatói kutatólaboratórium – a vákuumfizikai, ill. az optikai spektroszkópiai – felszerelése. Egyetemi doktori dolgozatok készülnek, majd az első kandidátusi disszertáció sikere (1992) jelzi, hogy a tanszéki kollektíva önfejlődése egy új szakasz elejéhez érkezett. A fentiekben megjelölt ciklus végére a 10 fős tanszék oktatóinak döntő többsége egyetemi doktori fokozattal ill. tudományos minősítéssel (MTA doktora, CSc (PhD) rendelkezik, a tudományos közlemények, könyvek, jegyzetek stb. száma eléri a 300 db-ot.

A szakmai közéletben a tanszék tevékenységének jelenlétét jelzi az elsőként Nyíregyházán megszervezett Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás és az évi rendszerességgel lebonyolított őszi Fizikus Napok. Bővülnek a nemzetközi kapcsolatok (Rzeszów, Freiburg, Ungvár, Zwickau-Auerbach), saját fejlesztésű mérőeszköz és tanári demonstrációs eszközgyártás folyik a tanszéken.

A már jelentős múltra visszatekintő tanszék a 20. század kilencvenes éveinek második felétől egy gyorsabban változó, új kihívásokat tartalmazó felsőoktatási környezetbe került. Ezekre jól reagálva a tanszék dinamikusan továbbfejlődött, s a felsőoktatási intézmények integrációját egyetlenként élte túl a fizika alapképzést folytató főiskolai tanszékek közül. A tanszék az ország legkeletibb szellemi műhelyeként azóta is meghatározó szerepet játszik a fizika tanárok képzésén túl a mérnökképzés megalapozásában, a tudománynépszerűsítés, a kultúraterjesztés és a tehetséggondozás területén.

A tanszéki megújulás legfontosabb eseményei, eredményei kronológiai sorrendben:

  • A természetes nyugállományba vonulás, ill. a 90-es évek közepén országosan végrehajtott létszámcsökkentés eredményeként az oktatói létszám először hét, majd hat főre redukálódott. A jelenlegi oktatói létszám 3 fő. A tanszéki oktatók mindannyian PhD-val rendelkeznek.
  • A korábbi, hagyományosnak mondható oktatási vertikum jelentősen kibővült. A fizika szakosoknak oktatott tantárgyakon túl tantárgyfelelősi és oktatási kötelezettségeink vannak az általános alapozó tárgyak között, de a környezettudomány, valamint a mérnökképzés teljes vertikumában.
  • A tanszék kvalitását jelzi, hogy a felsőoktatás Bologna-rendszerű átszervezésekor, 2006-ban fizika alapszak (BSc) indítási engedélyt kapott a Magyar Akkreditációs Bizottságtól, majd 2008-ban elnyerte a mesterképzési (MSc) jogot is a tanári mesterszak fizika szakképzettségén – ez utóbbit a tradicionális tudományegyetemek mellett egyedüliként az országban.
  • Az új kollégák érkezésével megújult, a szakmai témák irányába tolódott el a tanszéki tudományos munka. A nagy múltú, a fizika alsó-, közép- és felsőfokú tanításának problémakörével foglalkozó kutatások mellett, új területként jelent meg az elektronmikroszkópia, az elméleti fizika, a környezet- és a nehézion-fizika egy-egy területének eredményes művelése. Jelentősen megnövekedett a publikációk – s ezen belül a referált folyóiratokban megjelent közlemények – száma.
  • Tovább bővült a tanszék tudományt népszerűsítő, a természettudományos műveltséget terjesztő szerepe, amely az immár hagyományos Kutatók Éjszakája rendezvényein túl fizika versenyek lebonyolításában, nyári tehetséggondozó táborok szervezésében, a Tudomány Napja rendezvényen és más alkalmakon előadások tartásában stb. érhető tetten. A tanszék oktatói számos országos szakmai és közéleti testület tagjai, vezetői.

2008-ban, belső intézményi átszervezés eredményeként a Fizika Tanszék szervezetileg a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karához került. A kar pozitív befogadó közege nemcsak a fizika tanári szakképzettséget nyújtó mesterszak (MSc) továbbvitelét támogatta, hanem a kari infrastrukturális lehetőségek kihasználásával új kutatási és oktatási lehetőségek sorát is kínálva távlatos jövőképet biztosít a Fizika Tanszék számára.

A Műszaki és Agrártudományi Karhoz ill. Intézethez integrálódásunk 2013-ban fejeződött be, amikor a Fizika Tanszék önállósága megszűnt és összeolvadtunk a Kar Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszékével.

Az egykori Fizika Tanszék ma a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetéhez tartozik, kicsiny csoportot alkotva a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszéken. Az oktatói létszám jelenleg 3 fő; az oktatási munkát 2 technikus segíti.

A Fizika Tanszék tanszékvezetői:

  1. Dr. Makranczy Béla, főiskolai tanár (1966–1974)
  2. Dr. Bánhalmi József, főiskolai docens (1974–1994)
  3. Dr. Hadházy Tibor, CSc főiskolai tanár (1994–2008)
  4. Dr. Beszeda Imre, CSc főiskolai tanár (2008–2013)

Nyíregyháza, 2011-01-24

Dr Hadházy Tibor
főiskolai tanár

frissítve: 2020-10-30

Dr Tarján Péter
főiskolai docens
diszcsik
Nyíregyházi Egyetem Fizika Csoport © 2006–2020.
Valid CSS! Valid HTML 4.01! Az oldal közvetlen címe: http://fizikatsz.nyf.hu/tanszek.html
Utolsó módosítás: 2020-10-30 Friday 14:30:08 CET
Honlapszerkesztõ: Tarján Péter Tarjan.Peter@nye.hu